YTN life

  • YTN life 유튜브
  • YTN life 네이버TV
  • YTN life 인스타그램

방송정보 안내

특집 10회
YTN life
날짜2020-05-14 17:11
조회260
삼강주막 마을 관련:          054-655-3132 (예천군 풍양면 삼강리길 91)
진호국제양궁장 관련:     054-654-6680 (예천군 예천읍 양궁장길 38)
무섬마을 관련:      054-634-0040 (경북 영주시 문수면 수도리)  
신라역사과학관 관련:     054-745-4998 (경주시 하동공예촌길 33)
위로가기 버튼